BookBeat AB 180524

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BOOKBEAT AB:S TJÄNSTER

Utskriftsvänlig version

1. Allmänt

BookBeat tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger användare tillgång till att läsa och/eller lyssna på ett obegränsat antal e-böcker och ljudböcker som vid var tid finns tillgängliga via tjänsten (nedan benämnt som Tjänsten). Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig och BookBeat gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa allmänna villkor. Genom att aktivera ditt konto godkänner du att du blir bunden av dessa allmänna villkor.

Vi kommer inte att spara en kopia av detta avtal.

2. Åldersgräns

För att acceptera dessa allmänna villkor måste du vara minst 18 år gammal.

3. Registrering av användarkonto

För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. För att kunna registrera dig för Tjänsten måste du vara bosatt i Sverige. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du kan själv ändra den angivna e-postadressen under ”Mitt konto” på BookBeats webbplats. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen obehörig får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Till ett användarkonto kan du lägga till ytterligare profiler, användare som är skrivna på samma folkbokföringsadress som du är. Genom att lägga till ytterligare profiler till kontot ansvarar du som kontoinnehavare för att de allmänna villkoren följs av alla profiler som är kopplade till ditt användarkonto.

4. Tekniska och geografiska förutsättningar för användning av Tjänsten

Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen, en internetuppkoppling samt BookBeats app som finns tillgänglig via App Store och Google Play för surfplattor och mobiler. Vilken version av operativsystem BookBeats app kräver går att hitta i App Store och Google Play.

BookBeat ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. BookBeat förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Efter att du under en månadsperiod använt Tjänsten i offlineläge, kan du uppmanas att gå online för att säkerställa att du har ett aktivt abonnemang.

Innehållet i Tjänsten kan variera beroende på vilken nationell tjänst du har registrerat dig för. Innehållet i Tjänsten kan också variera och/eller begränsas till vart du är bosatt och/eller vilken geografisk plats du befinner dig på.

BookBeat förbehåller sig rätten att från tid till annan bestämma vilka enheter du är behörig att använda för att nyttja Tjänsten. Du har endast rätt att registrera och använda Tjänsten på maximalt fem (5) enheter per användarkonto.

5. Pris och betalning

För aktuella abonnemangsformer och prisuppgifter, se BookBeats webbplats. Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive tillämplig momssats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer de datatrafiksavgifter som du betalar till din operatör, vilket hanteras mellan dig och din operatör utanför ramen för dessa allmänna villkor.

För ny användare sker betalning direkt vid tecknande av abonnemanget eller, om du nyttjar ett prova-på-erbjudande, då provperioden löper ut och du dessförinnan inte avslutat abonnemanget. Betalning kan ske med erbjuden betalmetod eller med presentkort. Därefter betalas abonnemangsavgiften med vald betalmetod i förskott varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för ditt betalda abonnemang. Detta innebär att du kommer fortsätta att debiteras tills du säger upp ditt abonnemang. Har du betalt med presentkort upphör abonnemanget när värdet av presentkortet har förbrukats om du inte sedan tidigare hade ett aktivt abonnemang. Då löper abonnemanget vidare med tidigare vald betalmetod. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om ditt korts giltighet inte har kunnat bekräftas eller om abonnemanget började på ett datum som inte finns under en given månad.

Du kan uppdatera dina betaluppgifter genom att besöka vår webbplats och klicka på länken "Mitt konto". Om en betalning inte kan utföras på grund av att ditt korts giltighetstid har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller på grund av annat skäl, och du inte uppdaterar dina betaluppgifter eller avslutar ditt konto, kan BookBeat avbryta tillgången till Tjänsten tills Bookbeat har mottagit betalning eller säga upp ditt abonnemang. Vid försenad betalning har BookBeat rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgifter enligt lag.

6. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten

BookBeat förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten inklusive dessa allmänna villkor (även under kampanjperiod) ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade priser eller villkor ska meddelas via e-post eller ett meddelande i Tjänsten och kan även komma att publiceras på BookBeats webbplats. Ändringen blir gällande i samband med nästkommande abonnemangsperiod, dock tidigast en månadsperiod efter att meddelandet om ändring har sänts. Om du inte accepterar ändringen har du möjlighet att säga upp ditt abonnemang vid utgången av nuvarande abonnemangsperiod om du senast dagen innan abonnemanget förnyas meddelar BookBeat att du vill avsluta ditt abonnemang. En sådan uppsägning görs lämpligast via BookBeats webbplats.

BookBeat har i vissa fall rätt att omedelbart ändra sina priser eller villkor om en sådan ändring beror på förändringar i valutakurs, skatt, moms, allmän avgift, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning som BookBeat måste anpassa sina priser eller villkor efter eller som medför en påtaglig förändring i BookBeats kostnader. Godkänner du inte en sådan ändring av pris eller villkor har du möjlighet att frånträda dessa allmänna villkor i samband med att de nya villkoren börjar gälla, om du lämnar meddelande därom till BookBeat.

Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart och ger dig inte en rätt att omedelbart frånträda dessa allmänna villkor.

7. Provperiod och kampanjer

BookBeat kommer under perioder erbjuda kampanjpris och prova-på-erbjudanden för nya användare. Prova-på-erbjudandet får bara nyttjas om du inte redan har haft ett abonnemang eller nyttjat en prova-på-period eller liknande erbjudande tidigare. Detta gäller om inget annat anges i erbjudandet. Villkoren för olika kampanjer och prova-på-erbjudanden gäller tills vidare om inget annat anges. Bookbeat förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. De vid registreringstillfället gällande villkoren för en aktuell kampanj och/eller ett prova-på-erbjudande anges på BookBeats webbplats.

När din provperiod är slut övergår den automatiskt i ett löpande månadsabonnemang och BookBeat kommer att ta betalt för nästa månad om abonnemanget inte är avslutat innan provperiodens utgång. BookBeat skickar inte ut ett särskilt meddelande om när provperioden är slut och du ansvarar därför själv för hålla reda på när provperioden löper ut och när en avgift börjar tas ut för ditt abonnemang.

8. Avtalstid och uppsägning

Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. Om du säger upp ditt abonnemang innan innevarande månadsperiod är slut, avslutas abonnemanget först när den innevarande perioden löpt ut. En månadsperiod kan bestå av 28-31 dagar eftersom ditt abonnemang förlängs samma datum i varje månad som den första betalningen drogs för ditt abonnemang. Exempel: Om den första betalningen för ditt abonnemang dras den 15 januari kommer de följande betalningarna ske den 15 februari, 15 mars, 15 april o.s.v. under förutsättning att du inte avslutar ditt abonnemang innan en ny månadsperiod debiteras.

Uppsägning sker via BookBeats webbplats. Du måste säga upp ditt abonnemang innan den förskottsbetalade månadsperioden är slut, senast klockan 23.59 dagen innan abonnemanget förnyas, annars förnyas det med ytterligare en månadsperiod till gällande månadsavgift.

Om du bryter mot dessa allmänna villkor har BookBeat rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten eller omedelbart säga upp ditt abonnemang. Ett brott mot dessa allmänna villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig. BookBeat har även rätt att med en månadsperiods varsel säga upp ditt abonnemang om Tjänsten ska läggas ned eller göras om.

9. Ångerrätt och reklamation

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta BookBeats kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) samt här finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På hemsidan finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

Om du försöker ladda ner, streama eller konsumera innehållet i Tjänsten på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att sådant innehåll levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut. Du har fortfarande rätt att säga upp ditt abonnemang enligt punkten 8 ovan.

Är Tjänsten defekt eller felaktig kan du kontakta BookBeats kundtjänst och göra en reklamation.

10. BookBeats åtaganden och rättigheter

BookBeat tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick vid var tid. Användaren är införstådd med att innehållet i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. BookBeat strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att alla e-böcker och ljudböcker du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande.

BookBeat äger rätt att kommunicera med dig via BookBeat-appen, e-post, telefon eller fysisk post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till BookBeats tjänster.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. BookBeat ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. BookBeat ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför BookBeats kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår skall BookBeat ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. BookBeat har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

BookBeats ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse skall vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet.

BookBeat äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

11. Användning av Tjänsten och användarens ansvar

Allt innehåll som BookBeat tillhandahåller genom Tjänsten ägs av BookBeat eller BookBeats innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Genom att skapa ett användarkonto och betala avgiften erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till innehållet på Tjänsten att bruka i enlighet med dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till tjänsteinnehållet överlåts till dig eller någon annan. Som användare får du lyssna på ljudböcker, läsa e-böcker och ta del av övrigt innehåll i Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor under abonnemangsperioden. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt konto är personligt kopplat till dig och får inte delas med andra. Du får dock dela ditt konto med de profiler som du i enlighet med dessa allmänna villkor och gällande prislista har lagt till som extra profiler till ditt användarkonto. Alla extra profiler du kopplar till ditt användarkonto måste följa dessa allmänna villkor och du ansvarar för att så är fallet. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera ljudböcker eller e-böcker eller annat av BookBeats innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera tjänsteinnehåll eller sprida vidare e-böcker, ljudböcker eller annat av BookBeats tjänsteinnehåll genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa allmänna villkor. Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande ditt abonnemang och dina köp kommer ske via e-post.

Som användare av BookBeats Tjänst ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med BookBeat. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt konto ska du genast meddela BookBeat om detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt användarkonto. BookBeat har rätt att omedelbart säga upp ditt abonnemang eller spärra tillgång till Tjänsten om BookBeat har anledning att misstänka att ditt konto på annat sätt missbrukas av någon obehörig person.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, varken helt eller delvis, utan BookBeats samtycke.

12. Sociala medier

När du har ett konto hos BookBeat kan du låta dina vänner få boktips genom att dela länkar till dem på sociala nätverk som till exempel Facebook och Twitter. När du delat ut en länk till en bok i BookBeat kan dina vänner som följer dig i de sociala forumen, genom att klicka på länken, komma till den delade titelns presentation.

Du kan alltid ta bort de inlägg du gjort på sociala medier som innehåller länken. BookBeat tar inte ansvar för det innehåll som du delar till sociala nätverk. BookBeat förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av BookBeat för dig om du använder Tjänsten i sociala medier på ett sätt som BookBeat bedömer som klandervärt, såsom till exempel att publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbning eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, eller om du skickar skräppost till andra användare av Tjänsten eller i övrigt gör något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

13. Filskydd

All kopiering och otillbörlig vidarespridning av ljud- och e-boksfiler är förbjuden. Du är själv ansvarig för att e-boken/ljudboken inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 11 ovan.

14. Tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa allmänna villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan BookBeat och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol.

EU erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Kontakt

Det är BookBeat AB, ett svensk aktiebolag, (org.nr: 556560-4583, VAT-nr: SE 556560458301) med registrerad adress Sveavägen 56, 111 34 Stockholm, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du support@bookbeat.com. Övriga frågor kan skickas till info@bookbeat.com eller till vår adress BookBeat AB, Box 3159, 103 63 Stockholm, Sverige.

Dessa allmänna villkor finns endast tillgängliga på svenska, engelska, finska och tyska.

Villkoren uppdaterades senast 24 maj 2018.